Aktuality

Čo máme nové?

Modlite sa s nami Novénu k sv. ugandským mučeníkom

pridal: charita | dátum: 25. mája 2023 | kategória: Pôstna krabička

Modlite sa s nami novénu k patrónom zbierky Pôstna krabička, aby charitné dielo, ktoré v Ugande a Rwande spolu konáme, rástlo aj na ich príhovor. Ich sviatok je 3. júna a presne vtedy ohlásime predbežné výsledky zbierky za rok 2023. Nižšie sú texty k celej novéne.

Novéna sa modlí 9 dní po sebe a má nasledujúcu štruktúru:

1. Úvodná modlitba
2. Vzbudenie úmyslu
3. Modlitba k svätým ugandským mučeníkom
4. Záverečná modlitba

Aký je príbeh ugandských mučeníkov?

V rokoch 1885–1887 v Ugande kráľ Mwanga z nenávisti voči náboženstvu povraždil mnoho kresťanov; niektorí z nich slúžili priamo na kráľovskom dvore alebo boli osobne pridelení kráľovi. Medzi nimi vyniká Karol Lwanga a jeho dvadsaťjeden spoločníkov, z ktorých boli pre svoju neochvejnú vytrvalosť v katolíckej viere niektorí sťatí mečom, iní upálení, keď nechceli vyhovieť kráľovým necudným žiadostiam.

ÚVODNÁ MODLITBA

+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Bože, z tvojej prozreteľnosti sa krv mučeníkov stáva semenom nových kresťanov. Daj, aby sme my, ktorí si uctievame svätých ugandských mučeníkov, boli podľa ich vzoru pevní vo viere v Ježiša Krista, ktorému boli verní až na smrť, a svojou obetou priniesli hojné ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

VZBUDENIE ÚMYSLU

Ježiš, náš Pán a Vykupiteľ, klaniame sa ti a oslavujeme ťa za tvoje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie.

Svätá Mária, Matka Božia a Kráľovná mučeníkov, vypros nám posvätenie skrze prijatie našich ťažkostí a bolestí.

Svätí ugandskí mučeníci, nasledovníci trpiaceho Krista, vyproste aj nám milosť nasledovať ho.

DEŇ 1

Svätý Jozef Balikuddembe,ty si inšpiroval a povzbudzoval tých, ktorí sa pripravovali na krst a ako prvý si položil život za vieru, vypros nám ducha pravdy a spravodlivosti.
Svätý Karol Lwanga, patrón mladých, vypros nám pevnú a odhodlanú vieru, ktorá svedčí skutkami lásky.
Svätý Matthias Mulumba, patrón rodiny, tichý a pokorný nasledovník Krista, vypros nám Ježišovu miernosť.

DEŇ 2

Svätý Dionysius Sebuggwawo, ty si bol zapálený pre kresťanskú vieru a známy svojou skromnosťou, vypros nám cnosť miernosti.
Svätý Andrej Kaggwa, príkladný katechéta a učiteľ, vypros nám lásku ku Kristovmu učeniu.
Svätý Kizito, dieťa naplnené čistotou a kresťanskou radosťou, vypros nám dar radosti v Pánovi.

DEŇ 3

Svätý Gyaviira, ty si dokázal zabudnúť na rany a odpustiť, vypros nám milosť odpustiť tým, ktorí nás zranili.
Svätý Mukasa, vrúcny katechumen odmenený krstom svojej krvi, vypros nám vytrvalosť až do smrti.
Svätý Adolfus Ludigo, ty si naplnil život službou Bohu a druhým, vypros nám lásku k veľkodušnej službe.

DEŇ 4

Svätý Anatoli Kiriggwajjo, pokorný služobník, ty si uprednostnil zbožný život pred svetskými poctami, vypros nám silu ku každodennej modlitbe.
Svätý Ambrosius Kibuuka, ty si bol už ako mladý naplnený radosťou a láskou k blížnemu, vypros nám milosť radostne slúžiť druhým.

DEŇ 5

Svätý Achilles Kiwanuka, ty si pre Krista znenávidel márne poverčivé praktiky, vypros nám schopnosť odolávať zlu.
Svätý Ján Muzeeyi, človek múdrej rady i skutkov milosrdenstva, vypros nám milosrdné a láskavé srdce.

DEŇ 6

Svätý Pontaianus Ngondwe, verný vojak, ktorý túžil po mučeníckej korune, vypros nám vernosť záväzkom.
Svätý Athanasius Bazzekuketta, verný správca kráľovskej pokladnice, vypros nám ducha zodpovednosti.

DEŇ 7

Svätý Mbaaga, ty si zvolil smrť napriek presviedčaniu rodičov, vypros nám odvahu nasledovať Božie volanie.
Svätý Gonzaga Gonza, ty si mal súcit k väzňom a ku všetkým, ktorí boli v ťažkostiach, vypros nám súcit k trpiacim.

DEŇ 8

Svätý Noe Mawaggali, pokorný robotník s láskou k evanjeliovej chudobe, vypros nám skromnosť a ochotu deliť sa s druhými.
Svätý Lukáš Baanabakintu, ty si vrúcne túžil napodobniť trpiaceho Krista mučeníctvom, vypros nám silu chrániť každý život.

DEŇ 9

Svätý Bruno Serunkuuma, ty si nám ako vojak dal príklad pokánia a zdržanlivosti, vypros tieto dary aj pre nás.
Svätý Mugagga, teba si cenili pre hrdinskú čistotu, vypros mladým vytrvalosť v čistote.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Svätí ugandskí mučeníci, vy ste boli pevní vo svojej vernosti Kristovi a Cirkvi, pomôžte aj nám zostať verní v nasledovaní Krista a v službe Cirkvi.

Svätý Bože, ty si úžasným spôsobom posilnil svätých ugandských mučeníkov a dal si nám v nich príklad viery, statočnosti, čistoty, služby a vernosti. Prosíme ťa, posilňuj na ich príhovor tieto cnosti aj v nás, aby sme boli hodnými vyznávačmi pravej viery. Skrze Krista, nášho Pána, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Svätý Karol Lwanga a spoločníci, prichádzame k vám, aby sme vás prosili o príhovor za všetkých, ktorí trpia z nespravodlivého výkonu moci. Vy, ktorí ste boli tak kruto prenasledovaní pre vieru v Ježiša Krista, prihovorte sa za všetkých prenasledovaných a utláčaných pre vieru. Nech nájdu útechu v Božom milosrdenstve a posilu v dare milosti a statočnosti. Nech sa všetci, ktorí sa hlásia ku kresťanskej viere, spoja v úsilí o spravodlivosť a pokoj pre všetkých. Amen.

+ Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.